Zásady ochrany osobních údajů


Osobní údaje, které nám byly poskytnuty, zpracováváme za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb. Pokud jste nám udělili souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a v rozsahu vašeho souhlasu.

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 

Kontaktní údaje

Jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová a korespondenční adresa, případně další, na základě uděleného souhlasu.

 

Soubory cookie

Na základě souhlasu uděleného na našich webových stránkách se zpracováním osobních údajů zpracováváme vaše údaje prostřednictvím souborů cookie.

● Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

● Meta Platforms Ireland Limited - 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko.

● Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Ostatní soubory cookie jsou nezbytné a používají se pro správnou funkčnost webových stránek, ale nezpracovávají ani neukládají vaše osobní údaje. V případě těchto souborů cookie není ke zpracování poskytnutých osobních údajů vyžadován váš souhlas.

 

Proč používáme soubory cookie a proč je naše webové stránky potřebují?

K analýze návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách používáme služby jako Google Analytics a Smartlook, které shromažďují informace o chování uživatelů na webových stránkách. Na základě těchto informací a statistik můžeme webové stránky vylepšovat, aby byly pro uživatele zajímavější a pohodlnější.

Další, využívané služby slouží k zobrazování reklamy speciálně pro uživatele, kteří mají zájem o naše služby, náš obsah a naše produkty. Jedná se o tzv. personalizované reklamy, které na základě souborů cookie dokáží zobrazovat relevantní reklamy pro každého uživatele individuálně.

V souvislosti s využíváním služeb pro analýzu návštěvnosti a chování a pro zobrazování personalizovaných reklam zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro výše uvedené účely a můžeme je poskytnout ke zpracování společnostem, které tyto služby poskytují.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně, přičemž se nejedná o automatizované individuální rozhodování a profilování podle § 28 odst. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 2016/679").

Na koho se obrátit v případě dalších dotazů a informací týkajících se zpracování osobních údajů?

V případě dalších dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat elektronicky na následující e-mailové adrese: [email protected].

 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává společnost BajaBee s.r.o., se sídlem Námestie SNP 17, 811 06, Bratislava, zapsaná u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č.: 150580/B.

 

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou dále zpracovávány následujícími společnostmi:

Google Analytics - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

● Facebook - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

Služby těchto společností rovněž zpracovávají vámi poskytnuté osobní údaje, ale pouze v případě, že jste potvrdili, že souhlasíte s používáním souborů cookie na webových stránkách.

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected]. Odvolání souhlasu se nevztahuje na zpracování osobních údajů od okamžiku udělení souhlasu až do jeho odvolání.

Na koho se mohu obrátit v případě jakýchkoli problémů?

V případě jakýchkoli problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] nebo se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme maximálně po dobu do zániku webových stránek a společnosti, která údaje zpracovává, nebo našeho posledního právního nástupce jako právnické osoby v případě našeho/jejího zániku bez dalšího právního nástupce.

 

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k Vašim osobním údajům, máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všech skutečnostech souvisejících se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům je upraveno v § 21 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679). Na Vaši žádost jsme povinni Vám poskytnout Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a jsme oprávněni požadovat po Vás za opakované poskytnutí těchto údajů přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům; právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, nebo na doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679); právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a čl. 17 nařízení (EU) č. 18/2018 Sb. 2016/679), pokud: osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovávali, zpracováváme osobní údaje protiprávně, odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují zákonné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 2 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, důvodem výmazu je splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 18/2018 Sb.") o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

Právo na výmaz osobních údajů nemůžete uplatnit v případě, že:

zpracování osobních údajů je nezbytné pro uplatnění právního nároku, pro výkon práva na svobodu projevu nebo práva na informace, pro splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 Sb. Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zvláštního právního předpisu nebo zákona o ochraně osobních údajů.

mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřeného osobě, která osobní údaje zpracovává, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle § 16 odst. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, pro účely archivace, pro vědecké účely, pro účely historického výzkumu nebo pro statistické účely podle § 78 odst. 8 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení účelu takového zpracování;

právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů je upraveno v § 24 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a čl. 18 odst. I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), pokud vznesete námitku proti správnosti osobních údajů po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protiprávní a vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití, osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebujete je k uplatnění právního nároku, nebo, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, můžeme kromě uchovávání osobních údajů zpracovávat osobní údaje pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění právního nároku, ochrany osob nebo z důvodu veřejného zájmu; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (Vaše právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a čl. 18 odst. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679), pokud je zpracování osobních údajů založeno na právním základě podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. V těchto

případě nesmíme osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku; právo na přenositelnost údajů (Vaše právo na přenositelnost osobních údajů je upraveno v § 26 zákona č. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a § 18 zákona č. 101/2000 Sb. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo na přenos těchto údajů

osobních údajů jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud je zpracování prováděno automatizovaně a je založeno na právním základu ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tj. pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy či smluvního závazku.

Je nutné, abyste nám poskytli osobní údaje?

Své osobní údaje jste nám poskytli na základě dobrovolného souhlasu.

Budou vaše osobní údaje předávány také do třetích zemí?

V rámci spolupráce se společnostmi poskytujícími výše uvedené služby mohou být vaše osobní údaje předávány do třetích zemí. Předávání však vždy probíhá v souladu s legislativními požadavky, které na toto předávání klade zákon č. 18/2018 Sb. Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, přičemž je ve všech případech zajištěna ochrana vašich osobních údajů.